+371 677 61 149 | info@hotelpegasapils.com

DATU APSTRĀDES POLITIKA

Viesnīcas “Pegasa Pils” Personas datu apstrādes politika

 

I.Vispārīgie noteikumi

 1. Personas datu apstrādes politika nosaka vispārīgo kārtību, kādā SIA “Arbat Rīga”, juridiskā adrese Lomonosova 3, Rīga (turpmāk – viesnīca “Pegasa Pils”) veic personas datu apstrādi.
 2. Saziņa ar viesnīca “Pegasa Pils” iespējama:

2.1. klātienē, recepcijā viesnīca “Pegasa Pils” Jūras iela 60, Jūrmala;

2.2. telefoniski, zvanot pa tālruni +371 67761149.

2.3. sūtot e-pasta vēstuli uz adresi info@hotelpegasapils.com.

 1. Personas datu likumīgas apstrādes nodrošināšanai un uzraudzībai viesnīca “Pegasa Pils” ir iecēlis datu aizsardzības personu.
 2. Viesnīca “Pegasa Pils” īsteno personas datu apstrādi likumīgi, godprātīgi un datu subjektam pārredzamā veidā, kā arī veic atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai bojāšanu.
 3. Viesnīca “Pegasa Pils” datu apstrādi veic iespējami minimālā apjomā tikai apstrādei paredzētā mērķa sasniegšanai.
 4. Personas datu apstrāde tiek pārtraukta, un dati iznīcināti, tiklīdz sasniegts datu apstrādes mērķis.

II.Personas datu apstrāde

 1. Viesnīca “Pegasa Pils” veic klientu personas datu apstrādi, lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu, kā arī pildītu normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.
 2. apstrādā savu klientu personas datus šādiem mērķiem un šādos termiņos:

10.1. Klientu uzskaitei, pakalpojumu sniegšanai, piedāvāšanai, uzturēšanai un kvalitātes nodrošināšanai, Viesnīca “Pegasa Pils”  īpašuma drošībai un tiesisko interešu realizācijai, normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei. Atkarībā no komunikācijas kanāla un kategorijas, uzglabāta līdz pat 3 gadiem.

10.2. Pakalpojuma kvalitātes uzlabošanas nolūkos. Atkarībā no komunikācijas kanāla un kategorijas, uzglabāta līdz pat 3 gadiem.

10.3. Noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā, dzīvības un veselības aizsardzību. Lai nodrošinātu Pārziņa īpašuma aizsardzību, kā arī, lai novērstu un, sadarbojoties ar tiesībsargājošajām institūcijām, atklātu noziedzīgus nodarījumus,  Viesnīca “Pegasa Pils”  veic videonovērošanu, kuras ierakstus uzglabā 2 nedeļas.

 1. Viesnīca “Pegasa Pils”  personas datus iegūst no datu subjekta tieši, klienta pakalpojuma izmantošanas un no trešajām personām, piemēram, rezervācijas sistēmām.
 2. Personas datus no datu subjekta Viesnīca “Pegasa Pils”  saņem, ja:

12.1. datu subjekts piesaka vai izmanto Viesnīca “Pegasa Pils”  sniegtos pakalpojumus;

12.2. veic saziņu ar Viesnīcu “Pegasa Pils”  ;

 1. Personas datu apstrādē Viesnīca “Pegasa Pils” var piesaistīt apstrādātājus.

III. Personas datu kategorijas

 1. Viesnīca “Pegasa Pils”  apstrādā vismaz šādas klientu personas datu kategorijas:

16.1. personas identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimums, dzimšanas datums;

16.2. kontaktinformācija, piemēram, tālruņa numurs, adrese, e-pasta adrese;

16.3. klienta dati, piemēram, klienta numurs, statuss;

16.5. informācija par dzīvošanu, samaksu par dzīvošanu un rezervēšanas vēsturi.

 1. Viesnīca “Pegasa Pils”  neveic savu klientu vai sadarbības partneru īpašu kategoriju personas datu apstrādi.
 2. Personas datu saņēmēji
 3. Attiecīgā gadījumā Viesnīca “Pegasa Pils”  personas datus var nodot atbilstošajai valsts institūcijai, piemēram, tiesībsargājošajām iestādēm, uzraudzības iestādēm, auditoriem u.c.
 4. Viesnīca “Pegasa Pils” nenodod personas datus uz trešajām valstīm.

V. Datu subjekta tiesības

 1. Datu subjektam ir tiesības:

21.2. pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir nepilnīgi vai nepareizi;

21.3. iebilst pret savu personas datu turpmāku apstrādi.

21.4. pieprasīt savu personas datu dzēšanu, piemēram, ja personas dati apstrāde notiek, pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu, bet datu subjekts to ir atsaucis;

21.5. noteiktajos gadījumos pieprasīt datu apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi;

VI. Izmaiņas politikā

 1. Viesnīca “Pegasa Pils”  ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji grozīt šo personas datu apstrādes vispārējo kārtību, taču vienlaikus nodrošinot atbilstību normatīvo aktu prasībām. Par grozījumu veikšanu Viesnīca “Pegasa Pils”  izvieto informāciju mājaslapā.